vbamania.pl
login:
hasło:
 
  *Rejestracja *Zapomniane hasło
 Dziś jest poniedziałek, 01 marca 2021 roku.
Ustaw jako stronę startową Ulubione Napisz
24 lutego 2021

Dziś wracam do startej nazwy serwisu, gdyż udało mi się przechwycić domenę.
Tak więc... VBA.Mania powraca!

zamieścił: admin
27 stycznia 2021

Dwa nowe makra w dziale Excel.
Jedno to poprawiona wersja makra do wyboru katalogu, a druga to implementacja paska postępu (Progress bar).

zamieścił: admin


24 stycznia 2021

Nowe makro w dziale AutoCAD.

zamieścił: admin


18 grudnia 2020

Nowe makro w dziale Excel.

zamieścił: admin


12 grudnia 2020


zamieścił: admin


Porada 10 marca 2020
Jak uzyskać nazwę użytkownika, komputera i jego adres IP?
Sub GetUCIP(strUserName As String, strIP As String, strCompName As String)

Dim oNic1, oNic, wScript, wshNetwork, wshShell

Set wshShell = CreateObject("WScript.Shell")
strUserName = wshShell.ExpandEnvironmentStrings("%USERNAME%")

Set wshNetwork = CreateObject("WScript.Network")
strCompName = wshNetwork.Computername
        
Set oNic1 = GetObject("winmgmts:").InstancesOf("Win32_NetworkAdapterConfiguration")

For Each oNic In oNic1
    If oNic.IPEnabled Then strIP = oNic.IPAddress(0): Exit For
Next oNic

Set oNic1 = Nothing
Set wshNetwork = Nothing
Set wshShell = Nothing

End Sub

'------------------------------------------------

Sub TestUsernameComputernameIP()

Dim strUserName As String, strIP As String, strCompName As String

GetUCIP strUserName, strIP, strCompName

MsgBox "Username:" & vbTab & strUserName & vbCrLf & "Computername:" & vbTab & strCompName & vbCrLf & "IP-Address:" & vbTab & strIP

End Sub


zamieścił: admin


Porada 6 marca 2020
Wykorzystanie pliku XML do przechowywania danych konfiguracyjnych.

Poniższy program prezentuje wykorzystanie biblioteki XML Dom do odczytywania danych zawartych w pliku XML.
Sub GetConfiguration(strFile As String, ByRef Data() As String, ByRef Number As Long)

Dim oXML As MSXML2.DOMDocument
Dim oList As MSXML2.IXMLDOMNode
Dim i As Long

Set oXML = New MSXML2.DOMDocument
oXML.async = True
oXML.Load strFile

For Each oList In oXML.getElementsByTagName("List")
    Data(i, 1) = oList.Attributes.getNamedItem("Name").nodeTypedValue
    Data(i, 2) = oList.SelectSingleNode("Size").nodeTypedValue
    Data(i, 3) = oList.SelectSingleNode("Price").nodeTypedValue
    i = i + 1
Next oList

Numer = oXML.SelectSingleNode("//Config/Number").nodeTypedValue

Set oXML = Nothing

End Sub

'-------------------------------------------------------------------
Sub Test()

Dim Data(0 To 1, 1 To 3) As String
Dim Number As Long

GetConfiguration "config.xml", Data, Number

MsgBox "Name: " & vbTab & Data(0, 1) & vbCrLf & _
        "Size: " & vbTab & Data(0, 2) & vbCrLf & _
        "Price: " & vbTab & Data(0, 3) & vbCrLf & _
        "Number: " & vbTab & Numer

End Sub


poniżej listing pliku config.xml:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Config>

<List Name="Pierwszy">
<Size>S</Size>
<Price>100</Price>
</List>

<List Name="Drugi">
<Size>XXL</Size>
<Price>105</Price>
</List>

    <Number>2</Number>

</Config>


zamieścił: admin


Porada 3 marca 2020
Usuwanie krótkich segmentów w krzywych w CorelDraw.
Sub RemoveSmallSegments()

Dim sShape As Shape
If ActiveShape Is Nothing Then Exit Sub Else Set sShape = ActiveShape

Dim oShapeRange As ShapeRange
Dim dDist As Double
Dim X As Double, Y As Double, W As Double, H As Double, i As Long
Dim lDirection As cdrContourDirection

sShape.GetBoundingBox X, Y, W, H

'set offset as 0.02 (2%) of heigth of the selected shape
dDist = H * 0.02

For i = 1 To 4
    If i = 1 Or i = 4 Then lDirection = cdrContourOutside Else lDirection = cdrContourInside
    sShape.CreateContour lDirection, dDist, 1, cdrDirectFountainFillBlend, , , , 0, 0, cdrContourSquareCap, cdrContourCornerMiteredOffsetBevel, 0
    sShape.ConvertToCurves
    Set oShapeRange = sShape.Effects(1).Separate
    Set sShape = oShapeRange(1)
    oShapeRange(2).Delete
Next i

sShape.Selected = True
Set oShapeRange = Nothing

End Sub


zamieścił: admin


19 kwietnia 2019

Nowy skrypt VBS w dziale Skrypty VBS, służący do instalacji dodatków Worda.

zamieścił: admin


9 kwietnia 2019

Nowy link, pod ktorym mozna znalezc kontrolke kalendarza, dzialajaca w 64-bitowym Office.

zamieścił: admin
<-wstecz  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  dalej->
wszystkich stron: 12